ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است در عوض موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، داير و شستشو نماي… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار مواجب بگير موعد است محض موعد تعيينشده سامان را تخليه، سرد، مفتوح و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: جلاجل … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار موسم است به جانب موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد. حيوان بچه زا 11: باب … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود ملك دار يا بهرهبردار فصل است به طرف موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، دسته و شستشو نمايد. هيولي 11: سر زمينه مولدهاي تبخير ب… Read More